Olej do cięcia i wiercenia BEKO 400ml

38,00  brutto

TecLine Olej do cięcia i wiercenia

Ilość:

Opis

TecLine Olej do cięcia i wiercenia

Nowa tech­no­lo­gia do­dat­ków uszla­chet­nia­ją­cych
– Wy­dłu­ża ży­wot­ność na­rzę­dzi
– Do stali, że­li­wa, alu­mi­nium, stali szla­chet­nej, mie­dzi itp.
– Nie za­wie­ra chlo­ru ani ole­jów mi­ne­ral­nych
– Przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska
– Zmniej­sza zu­ży­cie na­rzę­dzi
– Za­po­bie­ga po­wsta­wa­niu na­ro­stów
– Zawór 360°
– Do śred­niej i in­ten­syw­nej ob­rób­ki skra­wa­niem

Ko­rzy­ści:
– Wy­god­ne i oszczęd­ne do­zo­wa­nie
– Pre­cy­zyj­ne na­no­sze­nie
– Od­po­wied­ni rów­nież jako olej do sma­ro­wa­nia mi­ni­mal­ne­go

Za­kres za­sto­so­wań:
– Do wier­ce­nia, na­ci­na­nia gwin­tów, roz­wier­ca­nia, żło­bie­nia, na­wier­ca­nia, to­cze­nia i fre­zo­wa­nia
– Na­da­je się do ob­rób­ki stali wy­so­ko­sto­po­wych (stal chro­mo – ni­klo­wa, stal ty­ta­no­wa, stal man­ga­no­wa oraz stal nie­sto­po­wa)
– Do sma­ro­wa­nia cią­głe­go wał­ków w ło­ży­skach z two­rzyw sztucz­nych
– Sma­ro­wa­nie na­rzę­dzi skra­wa­ją­cych i pa­ko­wa­rek
– Do sto­so­wa­nia za­miast si­li­ko­no­wych środ­ków an­ty­adhe­zyj­nych i wszę­dzie tam, gdzie nie wolno sto­so­wać lub nie jest za­le­ca­ne sto­so­wa­nie olejów i sma­rów sta­łych